Vår verksamhet

Akademin beviljar finansiering till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Vi främjar vetenskaplig forskning, stärker forskningsmiljöer och stöder nyttiggörandet av forskningens resultat. Till vårt uppdrag hör också att främja internationell samverkan och fungera som sakkunnig inom forskningspolitiken. Våra viktigaste samarbetspartners i Finland är universiteten och internationellt andra länders och EU:s finansieringsorganisationer.

Akademin beviljar stöd till alla faser av forskarkarriären och uppmuntrar forskare att röra sig inom Finlands forskningssystem, näringslivet och den offentliga förvaltningen. Vi vill också öka forskarnas rörlighet internationellt.

Vi deltar aktivt i samhällsdebatten om forskningspolitiken, vetenskapens mål och genomslag samt vetenskapens etik. Vi främjar god vetenskaplig praxis och vinnlägger oss om att den forskning som vi finansierar står på en etiskt hållbar grund. Vi är även noga med att följa upp och utvärdera vår egen verksamhet och dess effektfullhet.

Våra viktigaste mål och medel preciseras i våra strategier. Vår verksamhet styrs även av forsknings- och innovationsrådets riktlinjer.

Senast ändrad 2012-06-21

Mer information

Lagstiftning om Akademin: